Curs de català B1 - B2 (120 h)

Curs adreçat a persones que dominen en gran part la llengua oral i tenen com a objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment de manera prou precisa, fluida i correcta. La producció textual que elabori l'alumne ja és comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.